• (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові школи

Загальні відомості про Школу:

nazar

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

Кількісний склад – 37 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 16;

Аспірантів – 13, ад’юнктів – 3.

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються при забезпеченні органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;
 • суспільні відносини, що виникають у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

Галузь знань:

08 Право

Спеціальність:

081 Право

Наукова спеціальність

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • присвоєння вченого звання професора 3 (Середа В. (2019), Хитра О. (2022), Шопіна І. (2019));
 • присвоєння вченого звання доцента 6 (Хитра О. (2020), Бондар В. (2020), Хатнюк Ю. (2021), Ілюшик О. (2021), Проць І. (2021), Грищук А. (2021));
 • захисти 2 докторських дисертацій (Хитра О. (2019), Назар Ю. (2021));
 • захисти 18 кандидатських дисертацій (Сеник С. (2020), Сірант О. (2018), Миджин Г. (2021), Лецик О. (2021), Довгань Ю. (2021), Будзик Б. (2021), Сукмановська Л. (2018), Братковський В. (2018), Прокофєв М. (2021), Пилипів Р. (2018), Сергенюк Д. (2020), Сиймовський Р. (2019), Назар Т. (2019), Шевчук М. (2020), Капітан О. (2020), Герман О. (2021), Васюк С. (2022), Тур Т. (2022);
 • робота над науковою темою «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (державна реєстрація № 0122U200304).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 12.

Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні
5 років – 1.

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні
5 років) – 1.

Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні 5 років – 4 особи / 21 осіб.

Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 8.

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 71 видання.

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 424 публікацій.

Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років – 3.

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 20.

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні
5 років – 722 апробацій.

Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 37.

Загальні відомості про Школу:

franchuk

Керівник – Франчук Василь Іванович – проректор, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Кількісний склад – 29 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, галузевих академій – 3;
 • докторів наук – 6;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 7;
 • викладачів – 1;

Аспірантів – 15.

Напрями досліджень:

 • національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України;
 • здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз;
 • здатності національної економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і достатній оборонний потенціал у кризових ситуаціях;
 • національна система забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, діяльність яких впливає на стан економічної безпеки держави;
 • теоретико-методологічні, науково-методичні та практичні засади організації, функціонування та розвитку систем економічної безпеки транснаціональних компаній, корпорацій, банків і підприємств;
 • цілі, завдання, форми, методи, технології, механізми управління та взаємодії служб безпеки суб'єктів господарювання в системі економічної безпеки відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.

Галузі знань:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки;
 • 07 – Управління та адміністрування; Національна безпека.

Спеціальності:

 • 053 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент.

Наукові спеціальності:   

 • 21.04.01 – економічна безпека держави,
 • 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

  • захисти 3 дисертацій (Ревак І. та Мельник С. – докторські;
   Гобела В. – кандидатська);
  • здобуття 3 вчених звань (Ревак І.О. та Мельник С. – професор;
   Гобела В.В. – доцент);
  • відкриття та акредитація міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Економічна безпека соціально-економічних систем»;
  • розробка науково-дослідної теми «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення»
   (№ держреєстрації 0118U003839); започаткування теми «Економічна безпека соціально-економічних систем: проблеми теорії та практики» (№ держреєстрації 0121U112498).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 37.

Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні
5 років – 5.

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні 5 років) – 24.

Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених за
останні 5 років – 28.

Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 4.

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 92 видання.

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 234 публікації.

Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років – 3.

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 32.

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні 5 років – 412.

Публікації про наукову школу та її членів – Львівська наукова школа безпекознавства: порадник  молодим науковцям/ Тринько Р.І., Франчук В.І., Ревак І.О., Мельник С.І. Львів: Растр-7. 2020. 116 с.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 182.

Загальні відомості про Школу:

balinska

Керівник – Балинська Ольга Михайлівна, проректор, доктор юридичних наук, професор.

Кількісний склад – 28 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 1 (НАНВО);
 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 16.

Докторантів – 3, аспірантів – 7.

Напрями досліджень:

 • загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики;
 • становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюція теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;
 • філософські інтерпретації смислу, призначення та логіки права;
 • фундаментальні основи обґрунтування права, що проявляються в онтологічній, епістемологічній, аксіологічній, антропологічній, праксеологічній проблематиці;
 • світоглядні аспекти взаємозв’язку права та держави;
 • філософські засади міжнародного права та галузевих юридичних дисциплін;
 • соціокультурні тенденції розвитку права.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукові спеціальності:       

 • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 12.00.12 – філософія права.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • здобуття наукового ступеня доктора наук2 (Барабаш О. (2018),
  Забзалюк Д. (2021));
 • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 3 (Церковник С. (2018), Ярунів М. (2018), Гладун Г. (2019));
 • отримання вчених звань 4 (Долинська М., Забзалюк Д. – професор; Федіна Н., Барабаш О. –  доцент);
 • обрання до складу академій1 (Балинська О. – дійсний член Міжнародної академії інформатики, академік Академії наук вищої освіти України);
 • акредитація освітньо-наукової програми «Право»;
 • робота над науковою темою з державною реєстрацією
  (№ 0122U002405) «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (з 2006 року).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 6 актів впровадження.

Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні 5 років – 2 особи зі складу НПП ЛьвДУВС, а також з іншого ЗВО 1 доктор наук (Налуцишин В.), 3 кандидати наук (Маськовіта М., Винарчик О., Ганчук О.) і 3 доктори філософії (Дубінська З.,
Колиба М., Цицик О.).

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 97 видань.

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років –690 публікацій.

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 5 всеукраїнських (щорічний круглий стіл «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції) та 1 науковий семінар («Конституційні права і свободи  людини та громадянина в умовах воєнного стану»).

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні
5 років – 472 апробацій;

Кількість патентів, отриманих протягом 5 років – 16;

Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів –  112.

Загальні відомості про Школу:

kovalchuk

Керівник  – Ковальчук Зоряна Ярославівна, завідувач кафедри теоретичної психології, доктор психологічних наук, професор

Кількісний склад – 27 осіб;

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 14;

Аспірантів – 9.

Напрями досліджень:

 • особистість у кризовому суспільстві;
 • соціальне середовище та особистість;
 • психологія спілкування, взаємодії та міжособистісних стосунків;
 • соціально-психологічні дослідження груп, колективів, спільностей;
 • масові комунікації та масові соціальні процеси;
 • психологія та менеджмент організації;
 • прикладна психологія.

Галузь знань:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

 • 053 Психологія

Наукові спеціальності:

 • 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи;
 • 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
 • 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • захист докторської дисертації – 3 (Католик Г.В. – 2019, Карпенко Є.В. – 2020, Лялюк Г.М. – 2021);
 • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 4 (Андрушко Я.С., Вавринів О.С., Майорчак Н.М., Яремко Р.Я.)
 • отримання вчених звань – 2 (Ковальчук З.Я. – професор з 2018 р., Карпенко Є.В. – доцент з 2018 р.);
 • відкриття міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Психологія та менеджмент організації»;
 • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (2018-2021) (№ держреєстрації 0118U005373);  «Психологія особистості фахівця в умовах військового часу та поствоєнної реабілітації» (з 2022 р.
  № 0122U002532).
 • проведення освітньо-навчальних проектів психологічного спрямування (Католик Г.В. Проведення 5-річного освітнього проєкту з «психодинамічної інтегративної психотерапії немовлят, дітей, підлітків та юнацтва» в рамках Української Спілки Психотерапевтів. Програма проєкту відповідає вимогам EAP; Карпенко В.В. Проведення тренінгів для учасників АТО «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» (за ініціативи ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО») – м. Київ 2018 р., проєкт Міністерства соціальної політики України; Карпенко В.В. Участь у польсько-українському проекті для працівників поліції України з підготовки до роботи у сфері протидії насильству в сім'ї. Проєкт МВС та МЗС Польщі, Київ – Краків, 2021-2023 рр.); Карпенко Н.А. Практика з ненасильницького спілкування (емпат) у міжнародному проєкті «Емпатійна підтримка спільноти в умовах пандемії COVID-19 в Україні» /  Німецька неурядова організація «Форум громадянської служби миру» (forumZFD);
 • проведення авторських тренінгів (Карпенко Н.А. «Стратегії ресурсування» для слухачів 2-5 груп Міжнародного миротворчого проекту «Школа Інженерів Порозуміння», Київ: Проект уряду Німеччини та ГО «Простір Гідності» (2018–2020 рр.); Карпенко В.В., Карпенко Н.А. «Карантин. Стрес. Адаптація» (29.08.2020).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 19 актів впровадження;

Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених – 4 особи;

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 19 видань;

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах –
82 публікації;

Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої
розробки – 3;

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 7 щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві»), 7 науково-практичних семінарів, 2 студентські конференції.

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 110 апробацій.

Публікації про наукову школу та її членів – газета «Мій ЛьвДУВС», офіційний сайт ЛьвДУВС.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 73.

Результати дослідження у досягненнях здобувачів вищої освіти – 22, 4 з яких зайняли призові місця у курсантсько-студентських олімпіадах та конкурсах Всеукраїнського рівня.

Членство в координаційній раді з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській області (з 2019 року і по сьогодні) (розпорядження Голови ЛОДА М. Козицького № 777/0/5-19 від 22.07.2019).

Загальні відомості про Школу:

sozansky

Керівник – Созанський Тарас Іванович, перший проректор, кандидат юридичних наук, професор.

Заступники керівника – координатори за напрямами:

 • Красницький Іван Васильович, директор Інституту права, кандидат юридичних наук, професор – кримінальне право і кримінологія,
 • Шехавцов Руслан Миколайович, декан факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент – кримінальний процес і криміналістика.

Кількісний склад – 40 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 3;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 37;

Аспірантів (ад’юнктів) – 44.

Напрями досліджень:

 • кримінально-правові, кримінально-процесуальні та кримінально-виконавчі відносини;
 • норми кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, що їх регулюють;
 • злочин, кримінальна відповідальність та покарання;
 • злочинність та віктимізація, їх детермінанти та заходи запобігання;
 • жертви злочину та особа злочинця;
 • кримінально-процесуальна діяльність та її зміст;
 • закономірності збирання, дослідження, оцінки та використання доказів;
 • прийоми, методи та засоби досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень;
 • використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та здійснення експертних досліджень.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукові спеціальності:     

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
 • активна діяльність Львівського форуму кримінальної юстиції;
 • здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) працівниками ЛьвДУВС – 3 (Винник А., Луцький Т., Приймак І. );
 • отримання вченого звання професора – 5 (Благута Р., Созанський Т., Красницький І., Балобанова Д., Гловюк І.);
 • отримання вченого звання доцента – 10 (Пасєка О., Лісіцина Ю., Романцова С., Устрицька Н., Дільна З., Лащук Н., Серкевич. І.,
  Татарин І., Гарасимів О., Майстренко М.);
 • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Протидія кримінальним правопорушенням, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (№ 0121U113930).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів  – 15.

 2. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – немає.

 3. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо): заслужений юрист України 2 (Благута Р., Гловюк І.); робота у складі Науково-консультативної ради при Верховному Суді1 (Гловюк І.); грамота Міністерства внутрішніх справ України1 (наказ від 21.12.2020 № 849 о/с. – Красницький І. ); подяка Міністерства внутрішніх справ України1 (наказ від 01.03.2019 № 171 о/с. – Парасюк Н.).

 4. Кількість кандидатів наук (докторів філософії), підготовлених  – 17 осіб (Климкевич Р., Дімітров М., Беркій Т., Товт Ю., Комарницька М., Міськів Д., Поліщук Н., Бориславський Р., Луцький Т., Приймак І., Стиранка М., Ломага Ю., Сподарик Ю. Гутник А., Приймак І., Коць Є., Поляк Ю.).

 5. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників  – 25.

 6. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах, збірниках наукових конференцій та семінарів  – 1371 публікація.

 7. Кількість науково-практичних заходів, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо)  – 34.

 8. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня  – понад 500.

 9. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер «Мій ЛьвДУВС»), сайт ЛьвДУВС.

Загальні відомості про Школу:

movchan

Керівник – Мовчан Анатолій Васильович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, доктор юридичних наук, професор.

Кількісний склад – 35 особи.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 2;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 27.

Докторантів – 1; аспірантів – 5; ад’юнктів – 1.

Напрями досліджень:

 • розслідування та судовий розгляд кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння криптовалютою;
 • правові та організаційно-тактичні засади діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії організованій злочинності, зокрема в умовах воєнного стану;
 • проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій із застосуванням технічних засобів підрозділами оперативно-технічних заходів Національної поліції;
 • правові та організаційно-тактичні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів Національної поліції щодо протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми;
 • виявлення підрозділами Національної поліції зловживання владою або службовим становищем у бюджетній сфері.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукова спеціальність:

 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • здобуття наукових ступенів і вчених звань членами наукової школи: присвоєно вчене звання професора Мовчану А.В. (2018 р.), Благуті Р.І. (2019 р.)
 • захисти дисертацій 3 науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС (Татарин Н.М., 2021 р.; Поляк С.П., 2021 р.; Макаренко С.В., 2021 р.);
 • розроблення та запровадження освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності;
 • робота над науковою темою «Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти», номер державної реєстрації 0121U113930 (з 2015 р.).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 32 акти впровадження.

Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні 5 років – 3;

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні 5 років) - у 2021 році Благуті Р.І. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні
5 років – 12 осіб (Лепеха О.М.; Гангур Н.В.; Антощак А.Р.; Литвин А.А.; Бабецький Р.В.; Поляк С.П.; Кардашевський Ю.Р.; Лоневський Л.М.; Кривий А.Б.; Петрів Ю.П.; Макаренко С.В., Павліченко В.В).

Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 8.

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 44 видання.

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні
5 років – 180 публікацій.

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 12.

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні 5 років – 242 апробації.

Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 117.

Наукова школа адміністративного права

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

Кількісний склад – 37 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 16;

Аспірантів – 13, ад’юнктів – 3.

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються при забезпеченні органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;
 • суспільні відносини, що виникають у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

Галузь знань:

08 Право

Спеціальність:

081 Право

Наукова спеціальність

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • присвоєння вченого звання професора 3 (Середа В. (2019), Хитра О. (2022), Шопіна І. (2019));
 • присвоєння вченого звання доцента 6 (Хитра О. (2020), Бондар В. (2020), Хатнюк Ю. (2021), Ілюшик О. (2021), Проць І. (2021), Грищук А. (2021));
 • захисти 2 докторських дисертацій (Хитра О. (2019), Назар Ю. (2021));
 • захисти 18 кандидатських дисертацій (Сеник С. (2020), Сірант О. (2018), Миджин Г. (2021), Лецик О. (2021), Довгань Ю. (2021), Будзик Б. (2021), Сукмановська Л. (2018), Братковський В. (2018), Прокофєв М. (2021), Пилипів Р. (2018), Сергенюк Д. (2020), Сиймовський Р. (2019), Назар Т. (2019), Шевчук М. (2020), Капітан О. (2020), Герман О. (2021), Васюк С. (2022), Тур Т. (2022);
 • робота над науковою темою «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (державна реєстрація № 0122U200304).

Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 12.

Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні
5 років – 1.

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні
5 років) – 1.

Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні 5 років – 4 особи / 21 осіб.

Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 8.

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 71 видання.

Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 424 публікацій.

Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років – 3.

Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 20.

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні
5 років – 722 апробацій.

Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 37.


© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.