Accessibility Tools

 • (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові школи

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються при забезпеченні органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;
 • суспільні відносини, що виникають у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Наукова спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

nazar

Кількісний склад – 36 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 14
 • аспірантів – 14
 • ад’юнктів – 3

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати:

 • присвоєння вченого звання професора 4 (Середа В., Хитра О., Шопіна І., Гурковський М.);

 • присвоєння вченого звання доцента 7 (Хитра О., Бондар В., Хатнюк Ю., Ілюшик О., Проць І., Грищук А., Назар Т.);

 • захисти 2 докторських дисертацій (Хитра О., Назар Ю.);

 • захисти 15 кандидатських дисертацій (Миджин Г., Лецик О., Довгань Ю., Будзик Б, Прокофєв М., Сергенюк Д., Сиймовський Р., Назар Т., Шевчук М., Капітан О., Герман О., Тур Т., Кройтор О., Кирюха К., Демський Н.);

 • робота над науковою темою «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (державна реєстрація № 0122U200304).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 17.

3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 4.

4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – 1 (Єсімов С. С., Стипендія Кабінету Міністрів України).

5. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених – 2 особи / 17 осіб.

6. Кількість патентів (свідоцтв про авторське право) – 18.

7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 81 видання.

8. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах  – 411 публікацій.

9. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3.

10. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 19.

11. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 707 апробацій.

12. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

13. Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 22.

Напрями досліджень:

 • національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України;
 • здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз;
 • здатності національної економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і достатній оборонний потенціал у кризових ситуаціях;
 • національна система забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, діяльність яких впливає на стан економічної безпеки держави;
 • теоретико-методологічні, науково-методичні та практичні засади організації, функціонування та розвитку систем економічної безпеки транснаціональних компаній, корпорацій, банків і підприємств;
 • цілі, завдання, форми, методи, технології, механізми управління та взаємодії служб безпеки суб'єктів господарювання в системі економічної безпеки відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.
 • управління організаціями, системами безпеки, менеджмент кризових ситуацій.

Галузі знань:

 • 05 –  Соціальні та поведінкові науки;
 • 07 – Управління та адміністрування; Національна безпека.

Спеціальності:

 • 053 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент.

Наукові спеціальності:

 • 21.04.01 – економічна безпека держави,
 • 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Франчук Василь Іванович – проректор, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

franchuk

Кількісний склад – 28 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, галузевих академій – 2;
 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 8;
 • докторантів та аспірантів – 15.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • відкриття та акредитація міждисциплінарної освітньо-наукової програми«Економічна безпека соціально-економічних систем»;

 • розробка науково-дослідної теми«Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення» (№ держреєстрації 0118U003839); започаткування теми«Економічна безпека соціально-економічних систем: проблеми теорії та практики» (№ держреєстрації 0121U112498);

 • захисти докторських дисертацій:

  • за спеціальністю 21.04.01 - 1 (Дикий А.П.);
  • за спеціальністю 21.04.02 - 3 (Панченко В.А., Шира Т.Б., Мельник С.І.);
 • захисти кандидатських дисертацій:

  • за спеціальністю 21.04.01 - 4 (Шупрудько Н.В., Шалієвська Л.І., Нароган В.В., Гобела В.В.);
  • за спеціальністю 21.04.02 - 5 (Кристиняк М.Б., Омельчук Л.В., Воронка О.З., Петрушко Я.Р., Лаптєв М.С.);
 • захисти докторів філософії:

  • за спеціальністю 051 - 4(Копча Ю.Ю., Кондро І.В., Заверуха Д.А., Рижкова А.А.);
  • за спеціальністю 073 - 7(Силкін О.С., Фостяк В.І., Кухарська Л.В., Ільків Ю.І., Поліщук О.Б., Щадило М.І., Гура В.В.).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 42.

3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 8.

4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – 5.

5. Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні 5 років – 28.

6. Кількість патентів (свідоцтв про авторське право), отриманих протягом останніх 5 років – 27.

7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 103 видання.

8. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 254 публікації.

9. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3.

10. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 36.

11. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 468.

12. Публікації про наукову школу та її членів – Львівська наукова школа безпекознавства: порадник  молодим науковцям / Тринько Р.І., Франчук В.І., Ревак І.О., Мельник С.І. Львів: Растр-7, 2020. 116 с.

13. Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 182.

Напрями досліджень:

 • загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики;
 • становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюція теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;
 • філософські інтерпретації смислу, призначення та логіки права;
 • фундаментальні основи обґрунтування права, що проявляються в онтологічній, епістемологічній, аксіологічній, антропологічній, праксеологічній проблематиці;
 • світоглядні аспекти взаємозв’язку права та держави;
 • філософські засади міжнародного права та галузевих юридичних дисциплін;
 • соціокультурні тенденції розвитку права.

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Наукові спеціальності: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.12 – філософія права.

Загальні відомості про Школу:

1. Керівник - Балинська Ольга Михайлівна, проректор, доктор юридичних наук, професор.

balinska

2. Кількісний склад – 27 особа.

3. Кваліфікаційний склад:

 • академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 1 (НАНВО);
 • докторів наук – 7;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 20;

4. докторантів – 5; аспірантів – 12.

 

Наукові досягнення Школи:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • здобуття наукового ступеня доктора наук3 (Шемчук В. (2020), Забзалюк Д. (2021), Заяць О. (2023);
 • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 3 Гладун Г. (2019), Цицик О. (2021), Бесага І. (2023);
 • отримання вчених звань 10 (Долинська М., Забзалюк Д., Барабаш О. – професор; Федіна Н., Барабаш О., Мельник Н., Демків Р., Євхутич І., Заяць О., Шемчук В. –  доцент);
 • обрання до складу академій1 (Балинська О. – дійсний член Міжнародної академії інформатики, академік Академії наук вищої освіти України);
 • акредитація освітньо-наукової програми «Право»;
 • робота над науковою темою з державною реєстрацією
  (№ 0122U002405) «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (з 2006 року).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 11 актів впровадження.

3. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні 5 років – 1 доктор наук (Налуцишин В.), 4 кандидати наук (Маськовіта М., Винарчик О., Ганчук О., Курись В.) і 5 докторів філософії (Дубінська З., Колиба М., Панченко О.О., Баранкевич А., Куп’янська А.).

4. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 115 видань.

5. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років – 844 публікація.

6. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 5 всеукраїнських (щорічний круглий стіл «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції) та 5 наукових семінарів (щорічний науковий семінар «Конституційні права і свободи  людини та громадянина в умовах воєнного стану»).

7. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні 5 років – 580 апробацій;

8   Кількість патентів (свідоцтво авторського права на твір), отриманих протягом 5 років – 18;

9. Публікації про наукову школу та її членів – «Мій ЛьвДУВС», сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

10. Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів –  142.

Напрями досліджень:

 • особистість у кризовому суспільстві;
 • соціальне середовище та особистість;
 • психологія спілкування, взаємодії та міжособистісних стосунків;
 • соціально-психологічні дослідження груп, колективів, спільнот;
 • масові комунікації та масові соціальні процеси;
 • психологія та менеджмент організації;
 • прикладна психологія.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Наукові спеціальності:

 • 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
 • 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи;
 • 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Загальні відомості про Школу:

Керівник  – Ковальчук Зоряна Ярославівна, завідувач кафедри теоретичної психології, доктор психологічних наук, професор

kovalchuk

Кількісний склад – 29 осіб;

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 11;
 • викладачів та старших викладачів – 4;
 • аспірантів – 10.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • захист докторської дисертації – 3 (Католик Г.В. – 2019, Карпенко Є.В. – 2020, Лялюк Г.М. – 2021);

 • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 4 (Андрушко Я.С., Вавринів О.С., Майорчак Н.М., Яремко Р.Я.)

 • отримання вчених звань – 5:

  • професора – 2 (Ковальчук З.Я. – професор з 2018 р., Католик Г.В. – професор 2023 р.);
  • доцента – 3 (Карпенко Є.В. – доцент з 2018 р., Борисюк О.М. – доцент 2023 р., Кузьо Л.Б. – доцент 2023 р.,);
 • відкриття міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Психологія та менеджмент організації»;

 • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (2018-2021 рр., № держреєстрації 0118U005373); «Психологія особистості фахівця в умовах військового часу та поствоєнної реабілітації» (з 2022 р.
  № 0122U002532)

 • проведення освітньо-навчальних проектів психологічного спрямування:

  • Католик Г.В. Проведення 5-річного освітнього проєкту з «психодинамічної інтегративної психотерапії немовлят, дітей, підлітків та юнацтва» в рамках Української Спілки Психотерапевтів. Програма проєкту відповідає вимогам EAP;
  • Карпенко В.В. Проведення тренінгів для учасників АТО «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» (за ініціативи ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО») – м. Київ 2018 р., проєкт Міністерства соціальної політики України;
  • Карпенко В.В. Участь у польсько-українському проекті для працівників поліції України з підготовки до роботи у сфері протидії насильству в сім'ї. Проєкт МВС України та МЗС Польщі, Київ – Краків, 2021-2023 рр.);
  • Карпенко Н.А. Практика з ненасильницького спілкування (емпат) у міжнародному проєкті «Емпатійна підтримка спільноти в умовах пандемії COVID-19 в Україні», Німецька неурядова організація «Форум громадянської служби миру» (forumZFD).
 • проведення авторських тренінгів: Карпенко Н.А. «Стратегії ресурсування» для слухачів 2-5 груп Міжнародного миротворчого проекту «Школа Інженерів Порозуміння», Київ: Проект уряду Німеччини та ГО «Простір Гідності» (2018–2020 рр.); Карпенко В.В., Карпенко Н.А. «Карантин. Стрес. Адаптація» (29.08.2020).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 23 акти впровадження;

3. Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених – 4 особи;

4. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 22 видання;

5. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 86 публікацій;

6. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої
розробки – 3;

7. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 8 щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві»), 8 науково-практичних семінарів, 3 студентські конференції.

8. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 120 апробацій.

9. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Мій ЛьвДУВС», офіційний сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

10.    Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 83.

11.    Результати дослідження у досягненнях здобувачів вищої освіти – 26, 6 з яких зайняли призові місця у курсантсько-студентських олімпіадах та конкурсах Всеукраїнського рівня.

12.    Членство в координаційній раді з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській області (з 2019 року і по сьогодні) (розпорядження Голови ЛОДА М. Козицького № 777/0/5-19 від 22.07.2019).

Напрями досліджень:

 • кримінально-правові, кримінально-процесуальні та кримінально-виконавчі відносини;
 • норми кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, що їх регулюють;
 • кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність та покарання;
 • злочинність та віктимізація, їх детермінанти та заходи запобігання;
 • жертви злочину та особа злочинця;
 • кримінально-процесуальна діяльність та її зміст;
 • закономірності збирання, дослідження, оцінки та використання доказів;
 • прийоми, методи та засоби досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень;
 • використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та здійснення експертних досліджень.

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Наукові спеціальності:  

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза

Загальні відомості про Школу:

Созанський Тарас Іванович, перший проректор, кандидат юридичних наук, професор;

sozansky

Кількісний склад – 37 осіб;

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 32
 • аспірантів (ад’юнктів) – 44.

 

Заступники керівника – координатори за напрямами:

 • Красницький Іван Васильович, директор Інституту права, кандидат юридичних наук, професор – кримінальне право і кримінологія,
 • Шехавцов Руслан Миколайович, декан факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент – кримінальний процес і криміналістика.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • активна діяльність Львівського форуму кримінальної юстиції;

 • здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) працівниками ЛьвДУВС – 2 (Луцький Т., Приймак І.);

 • отримання вченого звання професора – 6 (Благута Р.,Созанський Т., Красницький І., Балобанова Д., Гловюк І., Шехавцов Р.);

 • отримання вченого звання доцента 10 (Пасєка О., Лісіцина Ю., Романцова С., Устрицька Н., Дільна З., Лащук Н., Серкевич. І., Татарин І., Гарасимів О., Майстренко М.);

 • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Протидія кримінальним правопорушенням, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (№ 0121U113930). 

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 36.

3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні 5 років – 1 грант. Реалізація міжнародного грантового проекту за програмою Еразмус +, напрям Жан Моне. Назва проекту: «Європейські правові цінності: досвід для України у сфері кримінального провадження» № 101126810 —ELVEUCP— ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH (Грантова Угода № 101126810 — ELVEUCP), реєстраційний номер 5386 (термін реалізації: 01.10.2023-30.09.2026).

4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні 5 років): заслужений юрист України 2 (Благута Р., Гловюк І.); робота у складі Науково-консультативної ради при Верховному Суді1 (Гловюк І.); грамота Міністерства внутрішніх справ України1 (наказ від 21.12.2020 № 849 о/с. – Красницький І.); подяка Міністерства внутрішніх справ України1 (наказ від 01.03.2019 № 171 о/с. – Парасюк Н.).

5. Кількість кандидатів наук (докторів філософії), підготовлених за останні
5 років – 24 особи (Климкевич Р., Дімітров М., Беркій Т., Товт Ю., Комарницька М., Міськів Д., Поліщук Н., Бориславський Р., Луцький Т., Приймак І., Стиранка М., Ломага Ю., Сподарик Ю. Гутник А., Коць Є., Поляк Ю., Войтович І., Лаба С., Цивінський О., Червінко М., Федорів О., Дубас В., Матолич В., Кончук Н.).

6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 47.

7. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах, збірниках наукових конференцій, семінарів та круглих столів за останні 5 років – 1325.

8. Кількість науково-практичних заходів, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 24.

9. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні 5 років – понад 600.

10. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер «Мій ЛьвДУВС»), сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

</</

Напрями досліджень:

 • розслідування та судовий розгляд кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння криптовалютою;
 • правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів міграційної поліції Національної поліції України щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми;
 • правові та організаційно-тактичні засади діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії кримінальним правопорушенням, вчинюваним злочинними спільнотами;
 • проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій із застосуванням технічних засобів підрозділами оперативно-технічних заходів Національної поліції;
 • правові та організаційно-тактичні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів Національної поліції щодо протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми;
 • виявлення підрозділами Національної поліції зловживання владою або службовим становищем у бюджетній сфері;
 • актуальні проблеми протидії організованій злочинності підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в сучасних умовах;
 • - організаційно-правові засади документування підрозділами Національної поліції України шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Наукова спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Мовчан Анатолій Васильович

доктор юридичних наук (2014 р.), професор (2018 р.), професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС.

Наукові здобутки: монографії – 3, підручники – 2, посібники – 20, наукові статті – 89, статті Scopus, Web of Science – 5, тези – 153, гранти – 1, програми – 32, патенти, свідоцтва – 3, сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення ОРД, кримінальний аналіз, антикорупційна діяльність, протидія кіберзлочинності, протидія торгівлі людьми, протидія організованій злочинності.

movchan

Кількісний склад – 39 особи.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 3
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 28
 • докторантів – 1
 • аспірантів – 6
 • ад’юнктів – 2

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • здобуття наукових ступенів і вчених звань членами наукової школи:
 • присвоєно вчене звання професора Благуті Р.І. (2019 р.);
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (Татарин Н.М., 2023 р.);
 • захисти дисертацій 3 науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС (Татарин Н.М., 2021 р.; Поляк С.П., 2021 р.; Макаренко С.В., 2021 р.);
 • присвоєно вчене звання доцента Сидоруку І.І., Сорокач О.В.;
 • розроблення та запровадження освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності;
 • робота над науковою темою «Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти», номер державної реєстрації 0121U113930 (з 2015 р.);
 • завершено НДР «Виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми та нелегальної міграції оперативними підрозділами Національної поліції» (замовник – Управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області), (з 2022 р.);
 • робота над науковою темою «Актуальні проблеми протидії організованій злочинності підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в сучасних умовах», номер державної реєстрації 0124U001229 (з 2024 р.).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів за останні 5 років – 32 акти впровадження.

3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні 5 років – 3;

4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо за останні 5 років) - у 2021 році Благуті Р.І. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

5. Кількість кандидатів (докторів філософії), підготовлених за останні
5 років – 13 осіб (Лепеха О.М., Гангур Н.В., Антощак А.Р., Литвин А.А., Бабецький Р.В., Поляк С.П., Кардашевський Ю.Р., Лоневський Л.М., Кривий А.Б., Петрів Ю.П., Макаренко С.В., Павліченко В.В., Яблонський Р.С.).

6. Кількість патентів (свідоцтв про авторське право), отриманих протягом останніх 5 років – 25.

7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 48 видань.

8. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні
5 років – 195 публікацій.

9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рецензованих Scopus, Web of Science – 37;

10. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років – 15.

11. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня за останні 5 років – 257 апробацій.

12. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

13. Участь в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 121.

14. Участь у роботі науково-методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Мовчан А.В.).

15. Участь у проєкті ОБСЄ в Україні «Підтримка Міністерства внутрішніх справ України у боротьбі із домашнім насильством, торгівлею людьми й кіберзлочинністю в Україні»: співрозробниця та тренерка зимової та літньої школи, навчального квесту для здобувачів відомчих закладів системи МВС на тему «Розслідування злочинів, повʼязаних із торгівлею людьми» (Захарова О.В.).

16. Участь у проєкті Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії субʼєктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні»: експертка з питань протидії торгівлі людьми в Україні, програма «Безпека Людини» у симуляційних вправах «Посилення взаємодії субʼєктів у сфері протидії торгівлі людьми» (Захарова О.В.).

17. Беруть безпосередню участь у бойових діях – 2.

18. Беруть безпосередню участь у забезпеченні державної безпеки, посиленні боротьби з тероризмом та організованою злочинністю в умовах війни – 6.

19. Беруть безпосередню участь у протидії злочинності у практичних підрозділах Національної поліції та інших правоохоронних органів в умовах війни – 10.

20. Участь у 5-денних тренінгах, організованих НПУ та КМСЄ, щодо розслідування воєнних злочинів – 1.

21. Участь в одноденних тренінгах щодо розслідування злочинів на деокупованих територіях – 5.

22. Підготовлено та опубліковано наукові публікації, пов’язані з протидією злочинності в умовах воєнного стану в Україні – 11.

23. Підготовлено та опубліковано наукові публікації, пов’язані з протидією тероризму в Україні – 8.

Наукова школа адміністративного права

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються при забезпеченні органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів
 • суспільні відносини, що виникають у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Наукова спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

Кількісний склад – 36 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 14;
 • аспірантів – 14, ад’юнктів – 3.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

 • присвоєння вченого звання професора 4 (Середа В., Хитра О., Шопіна І., Гурковський М.);
 • присвоєння вченого звання доцента 7 (Хитра О., Бондар В., Хатнюк Ю., Ілюшик О., Проць І., Грищук А., Назар Т.);
 • захисти 2 докторських дисертацій (Хитра О., Назар Ю.);
 • захисти 15 кандидатських дисертацій (Миджин Г., Лецик О., Довгань Ю., Будзик Б, Прокофєв М., Сергенюк Д., Сиймовський Р., Назар Т., Шевчук М., Капітан О., Герман О., Тур Т., Кройтор О., Кирюха К., Демський Н.);
 • робота над науковою темою «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (державна реєстрація № 0122U200304).

2. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів  – 17.

3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 4.

4. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо ) – 1 (Єсімов С. С., Стипендія Кабінету Міністрів України).

5. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії), підготовлених – 2 особи / 17 осіб.

6. Кількість патентів (свідоцтв про авторське право)  – 18.

7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників  – 81 видання.

8. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах  – 411 публікацій.

9. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки  – 3.

10. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо)  – 19.

11. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня  – 707 апробацій.

12. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі.

13. Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проєктах, стажуваннях, підвищеннях кваліфікації з отриманням сертифікатів – 22.


© 2024 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.