Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра цивільно-правових дисциплін

Науковий доробок кафедри

Планування та виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін відбувається в межах кафедральної теми дослідження: «Проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу».

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну науково-дослідну роботу. З часу створення кафедри працівниками захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук працює доцент кафедри Верба-Сидор О.Б., викладачі кафедри Верхола Ю.В., Пасайлюк І.В., Воробель У.Б., Заболотна М.Р. – над написанням кандидатських дисертацій.

Результати досліджень професорсько-викладацького складу кафедри використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних (семінарських) занять і знаходять відображення у монографіях, навчальних посібниках, підручниках, наукових статтях, доповідях на науково-практичних заходах. Науково-дослідницький та навчально-методичний доробок кафедри – це значна кількість праць науково-педагогічних працівників кафедри, серед яких:

підручники, навчальні посібники:

  • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. Львів: «Новий Світ–2000». 2014. 444 с.
  • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 2 / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: «Новий Світ–2000», 2014. 428 c.
  • Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 388 с.
  • Цивільне право України. Загальна частина: навчально-методичний посібник / Грабар Н.М., Курило Т.В., Парасюк В.М. та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 72 с.
  • Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В. Цивільне право в схемах: навч. посібник. 2–ге вид., перероб. і доп. Львів: «Ліга Прес», 2014. 700 с.
  • Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; За ред. В.О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 768 с.
  • Гражданское процессуальное право : Практикум. Учебно-методическое пособие / А.С. Киздарбекова, Р.Ю. Мамедов, А.А. Дутко, М.В. Новицкая. Академия полиции МВД Азербайджанской Республики. Баку, 2017. 272 с.
  • Сімейне право України: підручник / за ред. А.О. Дутко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с.
  • Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 412 с.
  • Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навчальний посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с.

В цілому науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі цивільно-правових дисциплін, спрямована на подальше активне сприяння розвитку юридичної освіти та науки в Україні, поглиблення інтеграції університету в регіональний, національний та міжнародний науково-інформаційний простір.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.