Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Концепція діяльності кафедри

На кафедру покладаються наступні завдання:

 • Проведення усіх форм навчання (денного, заочного, курсів перекваліфікації): лекцій, семінарських, практичних занять, ділових ігор, курсового проектування, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом.
 • Розробка та подання у встановленому порядку навчальних програм з предметів кафедри.
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, а також дисертаційні роботи кандидатів і аспірантів та дипломні проекти студентів інших вузів.
 • Проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес.
 • Розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної, роботи працівників кафедри: вивчення та розповсюдження досвіду роботи кращих працівників кафедри, надання методичної допомоги молодшим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.
 • Підготовка науково - педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукачами. Підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом.
 • Встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги.
 • Організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу.
 • Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації.
 • Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Професорський викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організація навчального процесу на кафедрі спрямована на:

 • забезпечення умов для якісної підготовки фахівців;
 • отримання випускниками сучасних знань з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, а також з інших дисциплін, які дозволяють студентам оволодіти професією і мати широкий світогляд;
 • органічне поєднання фундаментальної загальноекономічної та фахової підготовки спеціалістів;
 • гармонізацію навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій, а також різноманітних форм і методів організації освітнього процесу;
 • широкої практичної підготовки фахівців, яка включає різні види навчальної та виробничої практики, що дозволяє послідовно підвищувати рівень професійних знань та практичних навичок.

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори і доценти повинні проводити лекційні заняття, більше займатися науково і науково-дослідною роботою; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а лаборант зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1