Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Інформація про кафедру

Кафедра «Фінансів та обліку» утворена 2016 р. на базі кафедр «Обліку та аудиту» і «Фінансів». Кафедра здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка».

Місія кафедри фінансів та обліку – якісна підготовка кваліфікованих фахівців, що володіють сучасними знаннями з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективної взаємодії з суспільством.

Місія реалізується шляхом виконання комплексу завдань:

 • активно впроваджувати інноваційні навчальні технології в процес викладання дисциплін ОС «бакалавр» та «магістр»;
 • постійно покращувати кадровий потенціал кафедри шляхом підвищення кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних комп'ютерних технологій та педагогічної майстерності;
 • проводити науково-практичні семінари із залученням професійних учасників фінансового ринку;
 • постійно працювати над підготовкою підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм тощо;
 • провадити науково-дослідну роботу, керівництво науково-дослідницькою роботою здобувачів, аспірантів;
 • брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах;
 • удосконалювати та розробляти нове навчально-методичного забезпечення дисциплін, з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі;
 • упроваджувати інноваційні технології в навчальний процес.

Науково-педагогічний склад кафедри станом на 1.09.2019 р. нараховує 13 викладачів, зокрема: 3 доктори економічних наук (23,1%), 9 кандидатів економічних наук (69,2 %) та 1 старший викладач.

Науково – педагогічні працівники кафедри провадять активну наукову діяльність: публікують монографії, посібники, підручники, наукові статті, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах, проходять стажування в Україні та за кордоном.

НПП кафедри забезпечують викладання 46 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та 12 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «магістр» ОП «Фінансова розвідка».

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке розміщено в електронній бібліотеці університету. Науково – педагогічні працівники кафедри є професійно мобільними та адаптованими до змін у законодавчому, освітньому та економічному середовищі; використовують у навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології; постійно працюють над оновленням змісту, форм і методів навчання. Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяє викладачам у підготовці підручників та навчальних посібників для здобувачів.

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, світогляді, розумінні життєвих ситуацій та вихованості. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання.

За напрямом наукової діяльності кафедри сформований та успішно працює студентський науково-дослідний гурток «Фінансовий аналітик», слухачами та учасниками якого є широке коло здобувачів факультету. За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівники рекомендують найбільш здібних і перспективних здобувачів у науковій роботі, за напрямком наукової діяльності кафедри, до участі в олімпіадах та студентських наукових конференціях факультету управління та економічної безпеки.

Випускники кафедри успішно працюють у органах державної та місцевої влади, банках, фінансових компаніях, інвестиційних фондах, економічних та фінансових службах підприємств і організацій. А кращі випускники - продовжують навчання в аспірантурі університету та працюють на кафедрі фінансів та обліку.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Аналіз господарської діяльності;
 • Аудит;
 • Банківська система;
 • Банківські інформаційні системи;
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Бухгалтерський облік;
 • Бюджетна система;
 • Бюджетно-податкова політика;
 • Гроші та кредит;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Звітність підприємств;
 • Інвестиційний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах;
 • Комп’ютерний аудит ;
 • Контролінг;
 • Контроль і ревізія;
 • Корпоративні фінанси;
 • Міжнародні фінанси;
 • Місцеві фінанси;
 • Облік в зарубіжних країнах;
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності;
 • Облік і аудит;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Облік і оподаткування в малому бізнесі;
 • Облік у банках;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Облікова політика підприємства;
 • Податкова система;
 • Податкові системи зарубіжних країн ;
 • Страхові послуги;
 • Страхування;
 • Судово-бухгалтерська експертиза;
 • Тренінг «Сучасні ІС у фінансах»;
 • Тренінг «Бухгалтерський облік»;
 • Тренінг «Фінанси підприємств»;
 • Тренінг «Звітність підприємств»;
 • Університетська освіта;
 • Управлінський облік;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Фінанси;
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • Фінансовий аналіз;
 • Фінансовий облік ;
 • Фінансовий облік 1;
 • Фінансовий облік 2;
 • Фінансовий ринок;
 • Фінансовий контролінг;
 • Ціни і ціноутворення.

Тел. кафедри: (032) 261-53-02

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1