Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра економіки та економічної безпеки

Інформація про кафедру

Кафедра економіки та економічної безпеки створена в 2013 році у результаті реорганізації кафедри «Теоретичної та прикладної економіки». Кафедрою здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців  у сфері управління, фінансів, обліку і оподаткування. Освітній процес забезпечують 9 науково-педагогічних працівників кафедри (серед яких 2 професори, 5 доцентів та 2 старших викладача). Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Пушак Ярослав Ярославович.

Науково-педагогічні працівники кафедри на факультетах університету забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Основи економіки.
 • Економічна теорія.
 • Вища та прикладна математика.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.
 • Статистика.
 • Мікроекономіка.
 • Економічна безпека держави.
 • Міжнародна економіка.
 • Економіка праці.
 • Економетрика.
 • Економіка підприємства та організація бізнесу.
 • Економічний ризик і методи його вимірювання.
 • Соціальна відповідальність.
 • Теорія безпеки соціальних систем.
 • Макроекономіка.
 • Основи безпекознавства.
 • Соціологія.
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Теорія і методологія безпеки соціальних систем.

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Кафедра приділяє значну увагу організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти факультету управління та економічної безпеки. При кафедрі працює студентський науково-дослідний гурток «Безпекознавець». Наукові результати членів гуртка разом із здобутками молодих дослідників з інших закладів освіти щороку доповідаються на різноманітних науково-практичних конференціях, в тому числі на міжвузівській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи» організатором якої є кафедра.

Науково–педагогічні працівники кафедри є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, університетських науково-практичних та практичних заходів. Наукові напрацювання членів кафедри висвітлено в опублікованих монографіях, підручниках, навчальних посібниках, наукових статтях та дисертаційних дослідженнях.

Працівники кафедри приймають активну участь у розробці наукової проблематики у сфері економічної безпеки держави та економічних суб’єктів господарювання, їхні доробки лягли в основу наукових здобутків, які відображенні у звітах за результатами виконання низки науково-дослідних тем. На даний час здійснюються наукові пошуки у межах виконання  науково-дослідної теми: «Економічна безпека держави: стан та проблеми забезпечення». Науково-педагогічні працівники кафедри є членами редакційних колегій низки фахових видань, серед яких «Соціально-правові студії» Львівського державного університету внутрішніх справ.

Професори кафедри систематично залучаються до роботи спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня економічного профілю, а також, разом із доцентами приймають участь у їх роботі в якості офіційних опонентів. Окрім того, здійснюють рецензування наукових публікацій та навчальних видань, керують науковою роботою докторантів та аспірантів, а також здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

На кафедру покладаються наступні завдання:

 • реалізація та забезпечення якісного освітнього процесу;
 • розробка та подання у встановленому порядку необхідного навчально-методичного забезпечення, а також програм навчальних дисциплін  що закріплені за кафедрою;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів, проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою здобувачів вищої освіти, надання рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукувачами;
 • підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом;
 • встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги;
 • організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації;
 • проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та працівників МВС України.

Алреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.