Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів
 

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 35.725.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності
в раді

1

Франчук
Василь
Іванович
(голова спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, проректор, професор кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2012, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

2

Ревак
Ірина
Олександрівна
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, в.о. декана факультету управління та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2017, Україна

Доцент кафедри економічних дисциплін, 2005, Україна

21.04.01 – економічна безпека держави

3

Мельник
Степан
Іванович
(секретар спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, заступник декана факультету №2

Кандидат економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012, Україна

Доцент кафедри економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

4

Аніловська
Ганна
Ярославівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри фінансів та обліку

Доктор економічних наук, 08.01.01 – економічна теорія, 2006, Україна

Професор кафедри фінансів і кредиту, 2007, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

5

Бліхар
В’ячеслав
Степанович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри філософії та політології

Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2014, Україна

Професор кафедри філософії та політології, 2016, Україна

21.04.01

6

Васильчак
Світлана
Василівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2007, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2011, Україна

21.04.01

7

Живко
Зінаїда
Богданівна

 

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри менеджменту

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2014, Україна

Професор кафедри менеджменту, 2015, Україна

21.04.02

8

Кавун
Сергій
Віталійович

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри інформаційних технологій

доктор економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2015

доцент кафедри інформаційних систем,2005

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

9

Копитко
Марта
Іванівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри менеджменту

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2015, Україна

Доцент кафедри менеджменту, 2012, Україна

21.04.02

10

Криштанович
Мирослав
Франкович

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри педагогіки та соціального управління 

Доктор наук з державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління; 2016 р. 

Доцент кафедри управління безпекою та правоохоронної діяльності, 2014 р 

21.04.02

11

Мартинюк
Володимир
Петрович

Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2012, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.01

12

Мойсеєнко
Ірина
Павлівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри фінансів та обліку

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2010, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2012, Україна

21.04.02

13

Пушак
Ярослав
Ярославович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2012, Україна

Професор кафедри економіки та економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.01

14

Тринько
Роман
Іванович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри менеджменту

Доктор економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, 1977

Професор кафедри статистики та аналізу, 1978

21.04.01

15

Флейчук
Марія
Ігорівна

Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2010, Україна

Професор кафедри міжнародних економічних відносин, 2014, Україна

21.04.01

Доробок здобувачів наукових ступенів та відгуки офіційних опонентів

Спецрада К35.725.02
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ
РОМАНЮК ХРИСТИНА ІГОРІВНА
СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ІНШИЙ ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ВИННИК АННА ОЛЕГІВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДКУП ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ЧЕРНЕГА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДИТИНИ
ОМЕЦИНСЬКА ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА
СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВАКУЛА ІРИНА ЮРІЇВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОТИПРАВНЕ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
ФЕДУЛОВА ІННА МИКОЛАЇВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
НАЛУЦИШИН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА В УКРАЇНІ ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ЗАХИСТ
ТИМЧАЛЬ МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
КОНЧУК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
АКСІОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНА ПАРАДИГМА СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ
ЯРУНІВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК НАПРЯМ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
МУЗИКА МАРІЯ ПЕТРІВНА
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СЕНЮТА ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
ВИСЛОЦЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
СТАТЕВА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
МАРТИНИШИН ГРИГОРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ЯСІНЬ ІЛОНА МИКОЛАЇВНА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ
РОМАНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
РУДКОВСЬКА МАРТА РОМАНІВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СВІДКАМИ, ЕКСПЕРТАМИ, ПЕРЕКЛАДАЧАМИ АБО ЩОДО НИХ
АЛЄКСЄЄВА НАТАЛІЯ ЮНІВНА
ПОНЯТТЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ЛЕМЕХА РОМАН ІГОРОВИЧ
ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
МАРТИНИШИН ГАЛИНА ЙОСИПІВНА
ДФ 35.725.001

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Сеника Святослава Володимировича на тему: «Адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом». Спеціальність 081 – «Право».

Науковий керівник: к.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Ковалів Мирослав Володимирович.

Дата захисту: 10 липня 2020 р. 12:00 м. Львів вул. Городоцька, 26 ЛьвДУВС

 
Остання редакція: 25.05.20 
ДФ 35.725.002

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шевчука Мар’яна Володимировича на тему: «Відносини щодо використання бюджетних коштів як об’єкт правової охорони». Спеціальність ‒ 081 Право.

Науковий керівник: к.ю.н., професор, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ Назар Юрій Степанович.

Дата захисту: 10 липня 2020 р. 14:00 м. Львів вул. Городоцька 26. ЛьвДУВС

 
Остання редакція: 25.05.20