Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2018.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Барабаш О. О.
ПРИРОДА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Греченко В. А., Брусакова О. В.
ДОСУДОВА СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (ДО РЕФОРМИ 1864 Р.)

Забзалюк О. В.
ФЕДЕРАЛІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ЗАВЕРШАЛЬНОГО ЕТАПУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1919–1921 РР.)

Кадикало А. М., Поцюрко О. Ю., Ряшко О. В.
ФІЛОСОФІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В 20–40 РР. ХХ СТ. В СРСР (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

Новіков В. В., Боровікова В. С.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Онишко О. Б.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПОЗА ВИНИКНЕННЯМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Пайда Ю. Ю.
НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

 

Розділ 2. ТРУДОВЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бутинська Р. Я.
ОСОБЛИВІСТЬ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВАЖКИХ ТА ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ

Висоцький В. М., Юц О. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ТІСНО ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ВІДНОСИН ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Мелех Л. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

 

Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Гоптарєв О. І.
ГЕНЕЗИС ТА СУТНІСТЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Єсімов С. С., Боровікова В. С.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Йосифович Д. І., Андрусишин Р. М.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Йосифович Д. І., Братковський В. М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОВІЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ЇХ ВИКЛИК У ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ В ПРОЦЕСІ МОБІЛІЗАЦІЇ

Ковалів М. В.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ ТА ЗМІСТ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Прокоф’єв М. М.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ

Сеник С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Середа В. В., Хатнюк Ю. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АНАЛІТИЧНУ РОБОТУ

Ткаченко Р. О.
СТАН ТА РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Туз Н. Д.
ТАКТИЧНІ МЕТОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ НАПРУЖЕНОСТІ ТА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ ВІДПОВІДНО ДО СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Шевчук М. В.
ВІДНОСИНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК ВИД БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Бурда С. Я.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОКАРАННЯ У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Гула Л. Ф., Гула Н. Л.
ЗАХОДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ (ПОПЕРЕДЖЕННЯ) ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

Дуфенюк О. М.
ФОРМА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ковальська В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ДИТИНИ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

Ковальчук В. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ НЕЮ ЗЛОЧИНАМ

Косаняк С. С.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Луцький Т. М.
АНАЛІЗ СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, В ЯКИХ ЗАПОДІЯННЯ СМЕРТІ ОСОБІ ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ Є ОЗНАКОЮ ОСНОВНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, А ТАКОЖ ПРОБЛЕМИ ЇХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Навроцька В. В.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТИ ТА ЗНИЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Поліщук Н. І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ

 

Розділ 5. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Міколайчик З. К.
КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ПОЛІЦІЄЮ ТА МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ ЩОДО РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ РУХОМИХ ПРОСТОРІВ

Назар Катерина
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

 

Розділ 6. РЕЦЕНЗІЇ

Середа В. В.
ПРАВООХОРОНЦІ У ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МОТИ А. Ф.)

 

НАШІ АВТОРИ