Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 1, 2013.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 1, 2013

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Буряк Я.Я.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ПІДЗАКОННИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Годяк А.І.
МОРАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У ПРАВОВІЙ ОСВІТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дубас Н.Я.
ІДЕЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ АНТИЧНИХ МИСЛИТЕЛІВ ТА ФІЛОСОФІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Грищук О.В., Романинець М.Р.
ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ ІДЕЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У ПРАВІ

Забзалюк Д.Є.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА ДУХОВНО-ЛИЦАРСЬКИХ ОРДЕНІВ ДОБИ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОРДЕНСЬКОГО ПРАВА.

Колодяжна В.В.
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Конашевич Ю.З.
ВИДИ, ПРИНЦИПИ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ

Марковський В.Я.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Мелех Л.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК РІЗНОВИД ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Подорожна Т.С.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ЯВИЩ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ

Пришляк Г.Я.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ

Савчин Г.Я.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР (1940–1950 РР.)

Cворак С.Д.
ГРОМАДІВСЬКО-ФЕДЕРАТИВНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ФРАНКА

Француз А.Й., Баликіна Л.І.
ІДЕЇ ТА ПРАКТИКА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКИХ ЮРИСТІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Швед І.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДРОЗДІЛІВ ПОЗАВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ В ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Шпак Ю.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НОРМОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


ТРУДОВЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Бондар О.С.
ЩОДО ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

Гавриш Н.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ

Добробог Л.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА: СТАН ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Долинська М.С.
ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДЕННЯ ТА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВИ ЯК РІЗНОВИДУ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

Коваль О.В.
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Махінчук В.М.
ТОРГОВИЙ ЗВИЧАЙ (ЗВИЧАЙ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ) ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВІДНОСИН


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Блудова С.В.
ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Веселов М.Ю., Григоришин О.М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ВИМОГИ ТА ПРИПИСУ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

Гарасимів О.І., Захарова О.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Коломієць П.В.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Ляшук Р.М.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Пшонка А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Тернущак М.М.
НОРМОТВОРЧІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Хатнюк Ю.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ

Чистоклєтов Л.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Габуда А.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОПІР ОСОБАМ, НАДІЛЕНИМ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ (З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА)

Йосипів А.О., Спільник І.Р.
РОЗПУСНІ ДІЙ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Коханюк Т.С.
ЗАКОНИ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ У ПРАВИЛАХ СИСТЕМНОГО ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ (ЗАКОН ТОТОЖНОСТІ ТА ЗАКОН ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИ)

Павлик Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАСОБІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Туз Н.Д.
ВПЛИВ НЕДОЛІКІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Благута Р.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Варцаба В.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНШІ ФАКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Гула Л.Ф.
ВІДМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ ЛІДЕРА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ ВІД ІНШИХ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ

Дуфенюк О.М.
ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ГРАФІКИ: ПОЛІАСПЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Керевич О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІКСУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

Марко С.І., Сорока С.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 358 КК УКРАЇНИ

Нагачевський С.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Осмолян В.А.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗМІ ЩОДО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ НИМ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СВОЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Процюк О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПІД ЧАС ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Савчук Т.І.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗКРАДАННЯМИ НА ОБ’ЄКТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ


ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бородін І.Л.
ЛЮДИНОРОЗУМІННЯ В ПРАВІ

Гарасимів Т.З.
ДИЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ПРОБЛЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Гоменюк З.П.
ОНТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ Б. КІСТЯКІВСЬКОГО ДО З’ЯСУВАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Грищук О.В.
АВТОНОМІЯ ЛЮДИНИ ТА ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Ряшко В.І., Ряшко О.В.
ПРОБЛЕМА ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКОМУ ВЧЕННІ ГЕГЕЛЯ (РАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ)

Сивопляс Х.В.
ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВНОЇ НАУКИ

Сопільник Р.Л.
ВИМОГИ ДО СУДДІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО СУДОВИЙ УСТРІЙ ТА СТАТУС СУДДІВ У НІМЕЧЧИНІ

Хірсін А.В.
ГУМАНІСТИЧНА ДОМІНАНТА В СУЧАСНОМУ ПРАВІ ТА «АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ» У МЕТОДОЛОГІЇ ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Чорнобай О.Л.
КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ ПРАВА: ІНФОРМАЦІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ВИМІР


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Bartoszewski Jakub
KARTEZJANSKI DUALIZM A PROBLEM GODNOSCI CIALA

Galazka Malgorzata
PROTECTION OF PATIENTS’ RIGHTS IN POLISH CRIMINAL LAW

Kasprzak Sylwester
SILA I SLABOSCI W DZIALANIU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ