Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 2, 2013.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 2, 2013

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Калінін М.В.
ДЖЕРЕЛА КОНФЛІКТУ В ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИ

Кишакевич Л.Ю.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Макарчук В.С., Рудий Н.Я.
СХІДНІ КОРДОНИ МІЖВОЄННОЇ РУМУНІЇ (1918–1940 РР.): АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Маркова В.О.
ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НЕЗАКОННОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Паньонко І.М., Коваль В.А.
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Скакун М.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УРСР (20-ТІ – СЕРЕДИНА 50-Х РР. ХХ СТ.)


МІЖНАРОДНЕ, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Подорожна Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЦІЙ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ

Тарас М.В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІДОМ

Шуміленко А.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ


ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ, НОТАРІАЛЬНЕ ПРАВО

Бойко І.Й.
ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Долинська М.С.
ГЕНЕЗИС НОТАРІАТУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Дутко А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Морозов Г.В.
ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

Ротар Д.П.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Яворська О.С.
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гарасимів О.І.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Григоришин О.М., Суходольський А.Ю.
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Дитюк В.З.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Кобко Є.В.
ПРИНЦИП МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Ковалів М.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Крижановський А.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ І РЕФЕРЕНДУМІВ

Лещух А.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІКТІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Назар Ю.С.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЯК ПОЗИВАЧІ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗМЕНШИТИ БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ

Павлович-Сенета Я.П.
МІСТО У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чистоклетов Л.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ярема О.Г.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Брич Л.П.
ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СКЛАДІВ ПРАВОПОРУШЕНЬ (ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ) У РОЗМЕЖУВАННІ ВІДПОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Василинчук В.І., Сливенко В.Р.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Єськов С.В.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Максимів О.Д.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Маркевич А.Р.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОПРАВСТВО В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Пахолюк О.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У НЕБАНКІВСЬКІЙ ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Політова А.С.
ПРАКТИКА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 149 КК ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Семчук Ю.І.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Сорока С.О., Марко С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА БЛАНКІВ, ЇХ ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ

Хилюк С.В.
NULLA POENA SINE LEGE ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Чорний Р.Л.
ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У РОЗДІЛІ І ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Щербина О.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ ЗАСУДЖЕНИХ

Якимова С.В.
ЗАОХОЧЕННЯ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Яремко Г.З.
СПІЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ В АСОЦІАЦІЯХ НОРМ ПРО РІЗНІ СКЛАДИ ОДНОГО ЗЛОЧИНУ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Варцаба В.М.
ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Захарко А.В.
ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИМ ОВС У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВОЛОДІННІ ОСОБИ

Максимишин Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ФІКСАЦІЇ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

Нор В.Т., Ханас Х.Р.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Паславський М.І.
ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК КОРУМПОВАНОСТІ СПІВРОБІТНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Сибірна Р.І., Тибінка О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ

Черепущак В.В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ І РОЗСЛІДУВАННІ ТЯЖКИХ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андреєв Д.В.
РОЛЬ ЕТНОСОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИНННИКІВ ПРАВОСВІДОМОСТІ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Балинська О.М., Бортняк А.Ф.
ПСИХОСЕМІОТИКА У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Гдакович М.С.
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ЧАСОПИСЬ ПРАВНИЧА» (1889–1912)

Кахнич В.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Кость С.П.
ПРАВОВИЙ І ЮРИДИЧНИЙ ГАЗЕТНІ ДИСКУРСИ: ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Лепіш Н.Я.
ФУНКЦІЇ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Ряшко В.І.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕГЕЛЯ

Ряшко О.В.
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІЙ ДУМЦІ

Хірсін А.В.
АКТИВІЗАЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОТВОРЕННЯ

Шевців М.Б.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ІНТУЇЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ТВОРЧОСТІ ЮРИСТА

Юркевич Х.І.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ МАНДАТ»


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Bartoszewski Jakub
CZLOWIEK, PRZYRODA: PRZECIWIENSTWO, CZY WSPOLBYCIE. ROZWIAZANIE NICOLA ABBAGNANO


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ