Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 3, 2013.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 3, 2013

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грищук А. Б.
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Заморська Л. І.
ГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК ВИРАЗ ПРАВОВОЇ НОРМАТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

Маркова В. О.
ПРОКУРОР НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДІТЕЙ, УТВЕРДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Марковський В. Я.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ МОВНИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ В ІІ ПОЛ. ХІХ – І ПОЛ. ХХ СТ.СТ

Мельник О. А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ: МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ ТА МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Ніжиборська Л. А.
ОСНОВНІ ВИДИ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ

Сенчук С. C.
ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

Скакун М. І.
ПИТАННЯ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (1944 – СЕР. 1950-Х РР.)

Словська І. Є.
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ

Федіна Н. В.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС

Швед І. Я.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ КОЛИШНЬОЇ ПОЗАВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ СРСР У РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН У ПЕРІОД ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ


МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шуміленко А. П.
СУЧАСНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН ТА ОБМІНУ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Яновицька А. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Бойко Н. М.
ВІДМІННІСТЬ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ ВІД ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ

Ващишин М. Я.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ СУПЕРФІЦІЮ

Дутко А. О.
ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Махінчук В. М.
ДО ПИТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Навроцька Ю. В.
СТРОКИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Яновицька Г. Б.
ПРАВО СПОЖИВАЧА НА БЕЗПЕКУ ПРИДБАНОЇ ПРОДУКЦІЇ


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бліхар М. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Габуда А. С.
ВІДМЕЖУВАННЯ СКЛАДУ ОПОРУ ОСОБАМ, НАДІЛЕНИМ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ВІД ОДНОРІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Дембіцька С. Л.
ПРО СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

Єсімов С. С.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДИНАМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Заєць О. М.
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ БЛОКУ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ

Квак В. В.
ЮРИСДИКЦІЙНІ КОЛІЗІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Кісіль З. Р., Макар І. М.
ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Кісіль Р.-В. В., Блавацька І. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ковалів М. В.
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лепех Ю. С.
ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТЛО

Ляшук Р. М., Хома В. О.
РОЛЬ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Мельник А. А.
ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ПІДСУДНОСТІ СТОСОВНО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ

Остапенко Л. О.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

Сидор М. Я.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ОБСЯГУ ЇХНЬОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ І ПРАВОЗДАТНОСТІ

Стахура І. Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бурдін В. М.
ЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН: СПІРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ

Кирись Б. О.
ШТРАФ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 1960 Р

Кікінчук В. В.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Конопельський В. Я.
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ

Максимович Р. Л.
ІСТОТНА ШКОДА ЯК НАСКРІЗНЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ

Мармура О. З.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ОБСТАВИН ДЛЯ ЇХ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У ВИГЛЯДІ ОЗНАК, ЩО КВАЛІФІКУЮТЬ ЗЛОЧИН

Щербина О. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Якимова С. В.
ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ЗЛОЧИНУ, ЩО МІСТИТЬ ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ (З ОГЛЯДУ НА МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Ясінь І. М.
РОДОВИЙ ТА БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТИ СКЛАДУ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ (СТ. 368-2 КК УКРАЇНИ)


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Єськов С. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНІ НЕДОЛІКАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Кунтій А. І.
ТАКТИКА ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО СВІДКА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Пчеліна О. В.
ХАБАРНИЦТВО ЯК КОРУПЦІЙНИЙ ПРОЯВ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Римарчук Р. М., Сорока C. О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Балинська О. М.
ІСТОРІЯ СЕМІОТИКИ: ВІД ЗНАКІВ РЕЧЕЙ ДО СУСПІЛЬНИХ ЗНАКОВИХ СИСТЕМ

Бокало Н. І.
ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ ІДЕЇ РІВНОСТІ В ПРАВІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Боровська Г. С.
«РОСІЙСЬКА ІДЕЯ» У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ (ЗА М. О. БЕРДЯЄВИМ)

Горецька Х. В.
ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Левченков О. І.
НАЯВНІ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ОПОСЕРЕДКУВАННЯ

Ряшко В. І., Ряшко О. В.
ПОЛІЦІЯ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА У «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ

Соломчак Х. Б.
ПОЗИТИВНА ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Алиев Сабухи Осман оглу
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ченстик Роберт
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В ПОЛИЦЕЙСКИХ ДЕЙСТВИЯХ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ