Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2013.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2013

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Лук’янова Г. Ю.
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ПРАВОРОЗУМІННЯ ВІД ГЕТЕРОГЕННОСТІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Новіков В. В.
ІНСТИТУТ СВОБОДИ СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАННЯ У СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Шпак Ю. А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГЛАМЕНТАХ МІСЦЕВИХ РАД


КОНСТИТУЦІЙНЕ, МІЖНАРОДНЕ, ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Бориславська О. М.
ДЕМОКРАТІЯ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Висоцький В. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО АКУМУЛЯТИВНУ ФУНКЦІЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Грищук А. Б.
ПРАВОСВІДОМІСТЬ І МОРАЛЬНІСТЬ – СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

Кравчук В. М.
ВІДКЛИКАННЯ ГОЛОВИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

Пасайлюк І. В.
ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА

Цимбрівський Т. С.
ПОЗИТИВІСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бондаренко В. А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Бурбело О. А., Токар А. В.
ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ – ВАГОМА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Гулак О. В.
ЩОДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСІВ В УКРАЇНІ

Дзюдзь М. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Дитюк В. З.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТАХ ТРАНСПОРТУ МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Єсімов С. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Ілюшик О. М.
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Ковалів М. В., Корчинська М. Р., Апетик А. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Лозинський Ю. Р.
ФОРМИ І МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Назар Ю. С.
ПРАВА УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ І БЮДЖЕТНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННЯХ

Середа В. В.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЗА ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ

Хатнюк Ю. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РЕЙДЕРСТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Башта І. І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ І РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Беніцький А. С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗГІДНО З КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УСРР 1922 І 1927 РР.

Бурда С. Я.
ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА КК УКРАЇНИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СМЕРТНОЇ КАРИ

Бурдін В. М.
ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Кирись Б. О.
ШТРАФ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 1960 Р. (ПРОДОВЖЕННЯ)

Ковальчук В. П.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Марін О. К.
ОСНОВНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ: МІРКУВАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Чорний Р. Л.
ЗМОВА ПРО ВЧИНЕННЯ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА НАСИЛЬНИЦЬКУ ЗМІНУ ЧИ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО НА ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Яворська В. Г.
ПОНЯТТЯ ЗМІСТУ АКТІВ СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СУДАМИ УКРАЇНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрусенко С. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

Басиста І. В.
ПРОГАЛИНИ ЧИННОГО КПК ЩОДО УНОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ НА ПІДСТАВІ УГОД

Гула Л. Ф.
ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП: ОБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ВТРУЧАННЯ

Гула Н. Л.
ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ДСБЕЗ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ

Дмитрів Р. М.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Жига І. П.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ВВЕДЕННЮ В ОБІГ НА РИНОК УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Захарова О. В., Рудий А. Т.
ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС

Кунтій А. І.
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Максимів Л. В.
ПЕРЕВІРКА ОБСТАВИН, ЩО МОЖУТЬ ПЕРЕШКОДЖАТИ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЙНА ПЕРЕВІРКА): ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Малярова В. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ

Марко С. І., Паславський С. І.
ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мархевка О. В.
КРИТЕРІЇ ДОПУСТИМОСТІ УЧАСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Молодик В. В.
МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Палій Н. Р.
ПРЕДМЕТ І СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ МИТНИХ ОРГАНІВ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Пришляк С. О.
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Ряшко О. В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ТА УМОВ ДОПУСТИМОСТІ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сало О. М.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Фальшовник Д. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОТИДІЄЮ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Чорноус Ю. М.
ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бортняк А. Ф.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАКІВ

Кісіль Р.-В. В.
ГНОСЕОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНА КОРУПЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ СТАРОДАВНЬОЇ ЯПОНІЇ

Кость С. П.
ПАРАМЕТРИ ПРАВОВОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ

Петрович З. З.
ВПЛИВ МОРАЛІ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Ряшко В. І., Ряшко О. В.
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» Г. ГЕГЕЛЯ

Саміло А. В.
ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Швед О. І.
РОЛЬ ПРАВОВОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Шевців М. Б.
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТУЇТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ