Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 1, 2012.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 1, 2012

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондаренко Л.О.
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Євхутич І.М.
МОРАЛЬ І ПРАВО – ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ І ВЗАЄМОПРОНИКАЮЧІ СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Кельман Л.М.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРАВОЗАСТОСОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Коритко Л.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ В АВСТРО-УГОРЩИНІ

Маїк І.С.
ПРИНЦИПИ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ

Мелех Л.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ НА ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мельник О.А.
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мельниченко Б.Б.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Сидорець Б.В.
МЕЖІ РОЗСУДУ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У ПРАВА ЛЮДИНИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Царук О.В.
ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ У СКЛАДІ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

Швець О.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Бутрин Н.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА

Долинська М.С.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ПРАВА

Коніжай Р.О.
ДО ПИТАННЯ СТАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Теремецький В.І.
СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В АСПЕКТІ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гурковський М.П.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заросило В.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Кісіль З.Р.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЇ, ЇЇ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ВПЛИВУ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Ковалів М.В.
СУБ’ЄКТИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Когут Я.М.
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Личенко І.О.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ

Ляшук Р.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Назар Ю.С.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗУПИНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

Соболь Є.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАСУДЖЕНИХ)

Стахура І.Б.
ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Строцький Р.Є.
ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Хатнюк Ю.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У БОРОТЬБІ З РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Акімов М.О.
ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ТА ВИДОВІ ОБ’ЄКТИ У ЇЇ СКЛАДІ

Антонюк Н.О.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ РОЗКРАДАННЯ

Бурда С.Я.
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК ДОДАТКОВОГО ПОКАРАННЯ ЗА КК УКРАЇНИ

Бурдін В.М.
ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Гордієнко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ «ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА» ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 9221 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ГУМАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Захарчук В.М.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ АБО СПОРУД НА САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТІЙ ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ»…….………

Канцір В.С.
СПОНУКАЛЬНІ МОТИВИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Карчевський М.В.
НЕДОЛІКИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Климишин І.П.
ВІДМЕЖУВАННЯ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Лемеха Р.І.
ТЯЖКІ НАСЛІДКИ У ЗАКОНОДАВЧІЙ КОНСТРУКЦІЇ СТАТТІ 43 КК УКРАЇНИ

Остапчук М.С.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ У СПРАВАХ ПРО РОЗБОЇ, ВЧИНЕНІ ГРУПАМИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Пряхін Є.В.
КИШЕНЬКОВІ КРАДІЖКИ: КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тіцька Л.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДІВ ЯКИХ Є ЖОРСТОКІСТЬ

Устрицька Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ

Яремко З.В.
ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСІБ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЗА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ СНД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Басиста І.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Дмитрів Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Канюка В.Є.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Климчук М.П., Марко С.І.
КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Мірковець Д.М.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЧАЛЬНИКОМ СЛІДЧОГО ВІДДІЛУ ФУНКЦІЇ КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ СЛІДСТВОМ

Сервецький І.В., Неманов А.Ю.
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

Фоміна Т.Г.
РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРОТЯГОМ ХІХ–ХХ СТ.СТ.

Шевчук Т.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВАЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Балинська О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗНАКУ

Венгер В.М.
СУТНІСТЬ І СУПЕРЕЧНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Вовчанська Л.С.
ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ В АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Ряшко В.І.
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЛЮДИНИ У «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» Г. ГЕГЕЛЯ

Цимбалюк М.М.
ЦІННОСТІ ПРАВА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАТИВНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ ПРАВОВОЇ ОНТОЛОГІЇ


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Каспшак Сильвестр
СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА ПРАВА

Resztak Ilona
ZWALCZANIE TERRORYZMU W SWIETLE DOKUMENTOW UNII EUROPEJSKIEJ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ