Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 2 (1), 2012.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 2 (1), 2012

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дутко А.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Лепісевич П.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В «ДРУГІЙ УНР» ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ

Мелех Б.В.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЯК ЧЛЕНА РАДИ ЄВРОПИ

Мелех Л.В.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТА ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАКОННОСТІ

Опацький Р.М.
ДЕРЖАВНА ЮВЕНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Пікуля Т.О.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ»

Пришляк С.О.
ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У 20–30-Х PP. XX СТОЛІТТЯ

Руданецька О.С.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА – СПЕЦИФІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Степакова Н.М.
НОРМА ПРАВА ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВА В МЕХАНІЗМІ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ


КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Полетило К.С.
ДЕМОКРАТИЗМ КОНСТИТУЦІЙ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА США – ОСНОВА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В СУДІ

Цимбрівський Т.С.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Гаргат В.Б.
КОПІЛЕФТ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Годованець Ю.С.
ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Долинська М.С.
ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО НАЛЕЖАТЬ НА ПРАВІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

Коссак В.М., Юркевич Ю.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

Кучер В.О.
РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Лесько І.Б.
СУБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УРСР У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 1941–1945 РР.

Мельниченко Ю.С.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ОПРИЛЮДНЕННЯ ТВОРУ

Піхурець О.В.
ПЛАГІАТ: ПРОБЛEМИ ВИЯВЛEННЯ ТА ЗАCОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Стародубцев А.А.
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ НАСТАВНИЦТВА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Якимчук С.О.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ДОСТУПНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Янголь Є.В.
ПЕРЕДУМОВИ, ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Балинська О.М.
CОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНА СУТНІСТЬ ПРАВА ЯК ВЕРБАЛЬНОЇ ЗНАКОВОЇ СИСТЕМИ

Бородін Ю.Ю.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ

Галайко О.Р.
ФЕНОМЕН ПАНУВАННЯ ПРАВА У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ПАРАДИГМІ

Красіков О.М.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Крочук М.І.
КАТЕГОРІЇ «ГЕНДЕР», «СТАТЬ» І «ВІДМІННІСТЬ» В АСПЕКТІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Литвинов О.М.
ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ А. ВАЙШВІЛИ: КОРОТКИЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

Мазурик К.З.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ

Миронюк О.І.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ У ПЕРІОД ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Ряшко В.І.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ ЯК ВАЖЛИВОГО МЕТОДУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В «НАУЦІ ЛОГІКИ» ГЕГЕЛЯ (ДО 200-РІЧЧЯ ПУБЛІКАЦІЇ ПЕРШОГО ТОМУ)

Савайда О.І.
ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ЮРИСТІВ ЩОДО СУТНОСТІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ПРАВА ТА ТЕОРІЇ ПРАВА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Стасів О.М.
ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ОСНОВНИЙ ПАРАМЕТР АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПРАВА


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Resztak Ilona
KONWENCJE RADY EUROPY O PRZECIWDZIALANIU WOBEC ZJAWISKA TERRORYZMU

Piotr Telusiewicz
PRAWNE ASPEKTY ZWROTU «RODZINNY» W PRAWIE POLSKIM

Быргэу Михаил
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ