Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 3, 2012.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 3, 2012

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Баран А.В.
ВИБОРЧА РЕФОРМА В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ МОНАРХІЇ 1907 Р. І РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У ЇЇ ПРОВЕДЕННІ

Басс В.О.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Заморська Л.І.
НОРМАТИВНІСТЬ ПРАВА ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

Косович В.М.
ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Мартьянова Т.С.
ЧИННИКИ І МЕЖІ РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельник О.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У МЕХАНІЗМІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-НАУКОВИЙ ВИМІР

Терлюк І.Я.
УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ДУМКА ТА АВСТРІЙСЬКЕ ПРАВО У ГАЛИЧИНІ (КОНТЕКСТ ВИДАНЬ У ФОРМІ ВИТЯГІВ З НОРМАТИВНИХ АКТІВ З КОМЕНТАРЯМИ ТА ЗРАЗКАМИ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ)

Шаган О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Швед І.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННИХ СТРУКТУР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (ДО 1993 РОКУ)


МІЖНАРОДНЕ, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Духневич А.В.
МІСЦЕ І ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ПРАВА СОТ

Книш С.В.
ПРАВОВА КОНСТРУКЦІЯ (МОДЕЛЬ) РЕАДМІСІЇ ОСІБ ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА

Онишко О.Б.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА СВОЄЧАСНЕ ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ

Полетило К.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ЛАТВІЇ

Сеник В.В.
ЗАКОНОДАВЧІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ (НА ПРИКЛАДІ EX.UA)

Скороход Г.М.
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


ЦИВІЛЬНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, МЕДИЧНЕ, ТРУДОВЕ, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Бичкова С.С.
ЗАМІНА ПЕРВІСНОГО ВІДПОВІДАЧА НАЛЕЖНИМ ВІДПОВІДАЧЕМ

Гавриш Н.С.
ОСОБЛИВО ЦІННІ ҐРУНТИ ТА ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА

Грабар Н.М., Кондрат Н.М.
ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕВТАНАЗІЇ ЯК ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ГІДНУ СМЕРТЬ

Кельман Л.М., Попович Д.-М.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ПРАЦЮ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ

Комарницький В.М.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Чурпіта Г.В.
МАТЕРІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гвоздецький В.Д., Невмержицький Є.В.
ПРОТИДІЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Гула І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Іваха В.О.
ЩОДО ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Клочко А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ОВС УКРАЇНИ

Ковалів М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ В УКРАЇНІ

Король М.О.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кучер В.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

Лепех Ю.С.
ПРАВО НА ЖИТЛО ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лещух А.Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІКТІВ

Личенко І.О.
ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ

Мосьондз С.О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКИ В УКРАЇНІ

Римарчук Г.С.
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Сівков С.В.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Скиба Я.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

Соколенко О.Л.
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН

Струс В.М.
ЗМІСТ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДАІ МВС УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ ПРАВООХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Шута О.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРЕЮДИЦІЯ В ПРАВОПОРУШЕННЯХ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Брич Л.П.
ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ У РОЗМЕЖУВАННІ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Варцаба В.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ У СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

Габуда А.С.
СУБ’ЄКТ СКЛАДУ ОПОРУ ОСОБАМ, НАДІЛЕНИМ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Гаврик С.Ю., Черков В.О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ, АБО ЯК УКРАЇНІ ПОКРАЩИТИ МІСЦЕ ЗА ІНДЕКСОМ СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

Дубно Т.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБСТАНОВКИ ТА СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Йосифович Д.І.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Коханюк Т.С.
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО КК УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ

Кричківський О.М.
КОНКУРЕНЦІЯ ДЕКІЛЬКОХ СПЕЦІАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ

Мірошниченко С.С.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЩО ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Устрицька Н.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гула Л.Ф.
ДЕТЕРМІНАНТИ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Мовчан А.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРД

Сторожик Я.Б.
ЗМІСТ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ПРИ НАДАННІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Балинська О.М.
СЕМІОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Гарасимів Т.З., Галайко О.Р.
ПАНУВАННЯ ПРАВА ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Боровська Г.С.
ЕТИКА ЗАКОНУ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ І «ЕПОХА ЗЛАМІВ»

Омельчук О.М.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ ФРІДРІХА ШЕЛЛІНГА ТА ЛЮДВІГА ФЕЙЄРБАХА

Петрович З.З.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Ряшко В.І.
РОЛЬ НАУКИ І ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ

Савайда О.І.
ПРИРОДНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА ПРАВОВОЇ ВОЛІ

Стасів О.М.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ АНТРОПНО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Хірсін А.В.
РЕЛІГІЙНІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВА: КРИЗА КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ЇХ СУЧАСНІ РЕВІЗІЇ

Яремчук С.В.
ПРИРОДНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПІЗНАННЯ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ І ПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Гандрабур Георге, Чеботару Іван
СУТНІСТЬ ТОТАЛІТАРНИХ СЕКТ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЇХ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Осояну Тудор, Гандрабур Георге
РОЛЬ ЦЕНТРУ У БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ ТА КОРУПЦІЄЮ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

Resztak Ilona
POBOZNE FUNDACJE W PRAWIE KANONICZNYM

Sobczuk Marta
ZARZADZANIE ZASOBAMI WODNYMI W UJECIU PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ