Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2012.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2012

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бойко В.В.
ДЕРЖАВНА СПИРТОВА МОНОПОЛІЯ В МІЖВОЄННОМУ СРСР ТА В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Дячишин Я.В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВО

Забзалюк О.В.
ГЕНЕЗА ІДЕЙ ФЕДЕРАЛІЗМУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ (КІНЕЦЬ ІХ – СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)

Костовська К.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПИСЬМОВИХ АКТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС

Лепісевич П.М.
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Марковський В.Я.
ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Мелех Л.В.
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ІНВАРІАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Мочульська М.Є.
ПРАВОВА ДОКТРИНА ТА НАУКОВА ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА: ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Пашуля Г.Я.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАНЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Савчин Г.Я.
СТАНОВЛЕННЯ Й ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Турчак О.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.)


КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бедрій Р.Б.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Мелех Б.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Подорожна Т.C.
ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Полетило К.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ УГОРЩИНИ

Скороход Г.М.
НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНІТЕТУ

Шуміленко А.П., Осельська Ю.В.
КОНЦЕПЦІЯ «ДОМИСЛЮВАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ» МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Долинська М.С.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ (СУПЕРФІЦІЮ)

Ніколенко Л.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Єськов С.В.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

Лиско Г.О.
ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Личенко І.О.
ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ

Середа В.В.
ПРАВОСВІДОМІСТЬ І МОРАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Струс В.М.
ПІДРОЗДІЛИ ДАІ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Тихонова О.В., Бортник С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Фелик В.І.
ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Чистоклєтов Л.Г.
НОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрєєв А.В.
ЗАКОНОТВОРЧІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Бурда С.Я.
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИДУ ОСНОВНОГО ПОКАРАННЯ ЗА КК УКРАЇНИ

Бурдін В.М.
ВПЛИВ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА ІНСТИТУТИ МАТЕРІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Волощук А.М.
РОЗМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Грищук В.К., Пасєка О.Ф.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: DE LEGE FERENDA

Гураленко Н.А.
СВОБОДА ВИБОРУ ЯК АТРИБУТИВНА ОЗНАКА СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ

Захарчук В.М.
БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЯК ПРЕДМЕТИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ АБО СПОРУД НА САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТІЙ ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ»

Ільницька С.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ (ОПОРУ, ПОВСТАННЯ)

Кирись Б.О.
ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Коханюк Т.С.
ЩОДО ПРАВИЛ СИСТЕМНОГО ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЙОГО СИСТЕМНИХ ТА СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Кучер В.О., Сав’юк О.В.
УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мархевка О.В.
УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПРОВАДЖЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Рябих Н.В.
ЗЛОЧИННІСТЬ ЖІНОК ТА ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ НА ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О.
ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Благута Р.І., Кіпрач І.С.
ПРИВІД ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дмитрів Р.М.
ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дуфенюк О.М.
МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ГРАФІКИ

Мусієнко І.І.
ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Паславський М.І.
КОРУПЦІЯ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Сторожик Я.Б.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЕКСТРАДИЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Татаров О.Ю.
ПРАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

Черкова М.Ю.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ОСОБОЮ СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ


ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Балинська О.М.
ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ПРАВОВИХ ЗНАКІВ

Бочан О.І.
КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гарасимів О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Гарасимів Т.З.
ФЕНОМЕН АГРЕСІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Єрмоленко Д.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Олексюк М.М.
ТЕОРІЇ ПОКАРАННЯ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Омельчук О.М.
РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У СПІВВІДНОШЕННІ ПРИРОДНОГО І ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

Пастушок Г.І.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІТАРНОГО ПРАВА ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Полонка І.А.
РІВЕНЬ НОРМАТИВНОСТІ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Ряшко В.І.
«НАУКА ЛОГІКИ» ГЕГЕЛЯ: ДІАЛЕКТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ ІСТИНИ

Слівінський В.Р.
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Kordylas Aleksandra
OBROT PRAWAMI Z PATENTU W DRODZE CZYNOSCI INTER VIVOS

Kowal Kamila
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POMOCY SPOLECZNEJ NA SZCZEBLU GMINNYM

Kwiecien Sebastian
POLISH INDUSTRIAL LAW FROM 1927 TO 1939

Resztak Ilona
DZIECIOBOJSTWO PRZESTEPSTWO TYPU UPRZYWILEJOWANEGO. INFANTICIDE CRIME OF THE PRIVILEGED TYPE


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ