Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2011.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2011


ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гелеш А.І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНОСТІ

Дубас Н.Я.
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кондратюк О.В.
ДО ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ І МІСЦЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ГАЛИЧИНИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ АВСТРО-УГОРЩИНИ

Кривецька Л.М.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Лук’янова Г.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА У СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Онищук І.І.
ЗАКОНОДАВЧИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ТЕХНІКИ ЮРИДИЧНОГО ПИСЬМА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТЕХНОЛОГІЮ КОМУНІКАЦІЇ

Пашуля Г.Я.
ПРОБЛЕМИ ТВОРЕННЯ НОВОГО ТИПУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Федін М.І.
МАЙНОВИЙ СТАТУС ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ПОЛЬЩІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1918–1939 РР.): ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Француз-Яковець Т.А.
БІКАМЕРАЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Швед І.Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бедрій Р.Б.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Духневич А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ


ЕКОЛОГІЧНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ, АГРАРНЕ ПРАВО

Гавриш Н.С.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ

Гвоздик П.О.
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Коваль В.М.
ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ПОТРЕБИ УТОЧНЕННЯ

Цюцик О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бесчастний В.М.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012

Бондаренко В.А.
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Босак Х.З.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Буткевич С.А.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Кісіль З.Р.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК РІЗНОВИД ВДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Пасічна І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Перепелиця А.В.
ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Попадинець І.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Фатхутдінов В.Г.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ПИТАННЯХ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Антонюк Н.О.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ РОЗКРАДАННЯ

Бурдін В.М.
ПРОПОЗИЦІЯ ХАБАРА: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧИ КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НАМІРУ?

Колос М.І.
РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ 911, 944 РОКІВ: ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Марисюк К.Б.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ МАЙНОВИХ ПОКАРАНЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ АВСТРО-УГОРЩИНИ (1848–1918 РР.)

Мірошниченко І.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Яремко З.В.
ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (1917–1921 РР.)


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Басиста І.В.
ПРИЙНЯТТЯ СЛІДЧИМ КІНЦЕВИХ РІШЕНЬ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ

Гвоздецький В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Гмирко В.П.
«ТЕХНОЛОГІЧНІ» ЗАСАДИ ЯК СКЛАДОВА СПОСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Деревягін О.О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС ТА ІНШИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У КУРОРТНІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ

Коміссарчук Ю.А.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

Лоскутов Т.О.
ЗМІСТ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мельник О.В.
МОРАЛЬ І ПРАВО, ЇХ АКСІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Петрова І.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТОМ-ТОВАРОЗНАВЦЕМ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Половніков В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДІВ ВПЛИВУ НА ОСІБ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сорока С.О.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Татаров О.Ю.
ЕКСТРАДИЦІЯ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Теліженко Р.О.
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТАНОВИТЬ АДВОКАТСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Федчак І.А., Ільницький В.Я.
РЕЙДЕРСТВО: ПОНЯТТЯ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

Щур Б.В.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА, НАПРЯМКІВ ТА ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВАЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Балинська О.М.
МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ ПРАВА

Казміренко Л.І., Тужеляк Н.М.
ПРОБЛЕМА АГРЕСІЇ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН В ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Коваль І.М.
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Крочук М.І.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ

Олексюк М.М.
ДИСКУРС ЩОДО КОНЦЕПТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПАРАДИГМАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Панчишин Р.І.
ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: ПРАВОВИЙ ВИМІР

Швець О.В.
ДЕЛІНКВЕНТНА ОСОБА: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ

Штокало М.Р.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У НІМЕЦЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ


ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Srdjan Milasinovic, Goran Milosevic
KRIZE I KONFLIKTI KAO IZAZOV NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI

Ilona Resztak
POJECIE, HISTORIA I TYPOLOGIA ZJAWISKA TERRORYZMU


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Токарська А.С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ЮРИДИЧНА НАУКА: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ» М.С. КЕЛЬМАНА


НАШІ АВТОРИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ