Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра менеджменту

Інформація про кафедру

Кафедра менеджменту утворена у 2006 році та є базовим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту“, “Про вищу освіту“, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються напрямів її роботи, а також статутом Університету та Положенням про кафедру менеджменту.

Кафедра менеджменту є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 “Управління і адміністрування“:

 • за спеціальністю 073 “Менеджмент“освітній ступінь бакалавр,
 • за спеціальністю 073 “Менеджмент“освітній ступінь магістр.

Структурний підрозділ здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 21.04.02 “Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності”. На даний момент на кафедрі проходять підготовку 4 аспірантів. 

Згідно штатного розпису на кафедрі є 11 посад науково-педагогічних працівників.

Якісний склад – 91 %:

 • три доктори економічних наук (з них, два професори та один доцент),
 • шість кандидатів наук (з них, четверо доцентів), серед яких 1 кандидати наук з державного управління (доцент), 1 кандидат технічних наук (доцент), 1 кандидат педагогічних наук (доцент),
 • один викладач із ступенем кандидата економічних наук,
 • одинстарший викладач.

Склад кафедри укомплектовано на конкурсній основі, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС.

Викладання дисциплін професійно-практичної підготовки забезпечується викладачами кафедри менеджменту та суміжними кафедрами.

З 01.10.2018 року очолює кафедру в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Леськів Галина Зіновіївна. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». Науково – педагогічний стаж – 13 років.

Програма підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • Екологія
 • Адміністративний менеджмент
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Державне та регіональне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Інвестиційний менеджмент
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент інформаційних ресурсів
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи охорони праці
 • PR-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління системою економічної безпеки підприємств
 • Управлінські рішення
 • Управління якістю товарів і послуг
 • Тренінг з менеджменту безпеки організації
 • Управління проектами
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент організацій з елементами тайм-менеджменту
 • Корпоративне управління в системі економічної безпеки підприємства
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація та управління системою економічної безпеки підприємства
 • Конкурентна розвідка
 • Техніка безпеки та охорона праці
 • Управління змінами в системі економічної безпеки підприємства

Кафедра менеджменту є випусковою кафедрою, забезпечує підготовку фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  073 «Менеджмент» (освітній ступінь – магістр та бакалавр), а також забезпечує організацію навчального процесу з дисциплін кафедри за іншими спеціальностями .

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори та доценти повинні зосереджувати свою увагу на підготовці та проведенні лекційних занять, спрямовувати свій потенціал на дослідження актуальних економічних проблем та пошук шляхів їх розв'язання; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а науково-допоміжний персонал зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Для організації і проведення наукових досліджень розробляється план науково-дослідної роботи на рік. В індивідуальних планах роботи науково-педагогічні працівники відображають конкретні види наукової і науково-дослідної роботи.

Однією з умов ефективної студентської наукової праці, яку потрібно розвивати, є індивідуальна робота НПП зі здобувачами вищої освіти, починаючи з першого курсу і до закінчення університету. Результатом такої співпраці можуть стати спільні наукові публікації, наукові доповіді на конференціях, рекомендації кафедри щодо вступу до  аспірантури, переходу на викладацьку роботу та ін.

НПП кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у науково-педагогічній роботі, а також при керівництві науковою роботою здобувачів вищої освіти.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує у навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Завдання кафедри:

 • проведення усіх форм навчання (денного, заочного) лекцій, семінарських, практичних занять, ділових  ігор, курсового робіт, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом;
 • розробка та подання у встановленому порядку програм навчальних дисциплін;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, кваліфікаційні роботи ЗВО інших вузів, а також дисертаційні роботи здобувачів наукового ступеня;
 • проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою здобувачів вищої освіти, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес;
 • розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної роботи НПП кафедри;
 • обмін досвідом роботи між працівниками кафедри;
 • налагодження зв'язків з господарюючими суб'єктами, що займаються практичною діяльністю у сфері управління, менеджменту та безпекової діяльності з метою обміном передовим досвідом та надання їм науково-методичної допомоги;
 • організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, з метою популяризації економічних та безпекових знань серед населення України через засоби масової інформації;
 • проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Тел.зав. кафедри: (032) 258-69-82,   Тел. кафедри: (032) 261-53-88

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.